Regulament de organizare si functionare

Asociaţia COLEGIUL MEDIATORILOR 

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

Preambul

Activitatile profesiilor liberale cuprind servicii intelectuale intrucat desfasurarea acestora reclama un inalt nivel de cunostinte, acestea fiind dobandite prin completarea cu succes a studiilor.

Cap. I. – Dispozitii generale

Art. 1. (a) Asociatia COLEGIUL MEDIATORILOR, denumită in continuare Colegiul, este o asociatie profesionala a mediatorilor autorizati, persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, nonconfesionala, nonguvernamentala si nonprofit, infiintata in temeiul O.G. nr. 26/2000 completata si modificata si a Legii 192/2006 completata si modificata.

(b) Prezentul Regulament de organizare si functionare a Colegiului este denumit in continuare Regulament.

Art. 2. Principalele obiective asumate de colegiu sunt:

 1. Reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor sai, cat si corpului profesional al mediatorilor
 2. Promovarea activitatii de mediere in Romania
 3. Dezvoltarea profesiei de mediator in Romania
 4. Dezvoltarea relatiilor internationale cu privire la mediere

Art. 3. (a) Colegiul are sediul la adresa: Str. Stănileşti, nr. 4 – 6, sector  1, Mun. Bucuresti, cod postal 013464 – ROMANIA.

(b) Colegiul isi poate schimba sediul prin relocare la orice alta adresa situata pe teritoriul Romaniei; poate deschide sedii secundare pe teritoriul Romaniei; poate infiinta filiale si reprezentante, cu sau fara personalitate juridica proprie, pe teritoriul Romaniei sau al altor state; poate apela la sedii virtuale si/sau la modalitati de contact in mediul electronic, in conditiile respectarii normelor de drept aplicabile respectivelor entităţi. 

Cap. II. – Membrii Colegiului

Art. 4. (a) Colegiul mediatorilor are următoarele categorii de membri:

membri fondatori – cei care au contribuit la infiintarea asociatiei profesionale, respectiv semnatarii prezentului Statut

membri asociaţi – cei care ulterior se asociază fondatorilor prin exprimarea liber consimtită a unei solicitari in acest scop, avizată favorabil de catre Consiliul director, contribuind moral şi material la realizarea obiectivelor asociatiei profesionale, precum si la completarea patrimoniului acesteia

membri titulari membri asociati care au fost validati de catre Adunarea generala a Colegiului mediatorilor; membri titulari au aceleasi drepturi si obligatii ca si membri fondatori; acestia pot fi mediatori autorizati români sau străini, recunoscuti in România in conditiile legii

membri de onoare persoane fizice, cetateni români sau străini, care s-au remarcat prin servicii deosebite in favoarea Colegiului mediatorilor sprijinind substantial efortul acestuia în atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Statut, acestia fiind exceptati de la obligatia de a detine calitatea de mediator.

Art. 5. – (a) Poate fi membru al Colegiului mediatorilor orice persoană fizică română sau străină, care are calitatea de mediator autorizat si/sau recunoscut in România (cu exceptia membrilor de onoare, acestia fiind exceptati de la obligativitatea calitatii de mediator autorizat) si capacitate deplina de exercitiu a drepturilor sale, care in mod liber consimte sa adere la valorile, scopul şi obiectivele acestei asociaţii profesionale, care solicită personal această calitate, angajându-se sa respecte prevederile cuprinse în Statut si a carei solicitare este aprobată de catre organele decizionale ale acestei asociatii profesionale.

(b) Calitatea de membru asociat se dobândeste prin parcurgerea procedurii de aderare, astfel:

 • depune o cerere scrisa  care sa contina datele de contact ale mediatorului ce doreste sa adere la colegiu si la documentele programatice ale asociatiei profesionale (statut, regulament, cod de conduita);
 • ataseaza urmatoarele documente:
  • o scrisoare de prezentare care sa cuprinda:
   • motivarea interesului de a deveni membru in Colegiul Mediatorilor;
   • asteptarile de la calitatea de membru al colegiului;
   • potentiala contributie pe care o va aduce in cadrul  colegiului (ex: actiuni, vizibilitate, proiecte,etc);
  • o recomandare din partea unui membru al Colegiului Mediatorilor – optional;
  • Curriculum Vitae sau Bio;
  • copie dupa autorizatia de  mediator;
 • Consiliul Director ia in dezbatere  cererea si documentele atasate in prima sa sedinta si aproba  primirea de noi membri cu majoritate de voturi;
 • Primeste in maxim 30 de zile raspuns cu privire la aprobarea sau respingerea cererii

(c) Calitatea de membru asociat incepe de la data achitarii taxei de aderare ca si forma de contributie la patrimoniul asociatiei, dar nu mai devreme de data autorizarii ca mediator prin hotarare a Consiliului de mediere.

(c) Incetarea calităţii de membru asociat se decide de Consiliul Director si poate interveni in urmatoarele situatii:

– la cerere

– prin deces

– prin punere sub interdicţie

– prin pierderea definitivă a calităţii de mediator autorizat (cu exceptia membrilor de onoare, acestia fiind exceptati de la obligativitatea calitatii de mediator autorizat)

– prin suspendare temporară decisă de Consiliul director şi înmânată în scris respectivului membru, în cazul săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor asociatiei profesionale sau ale corpului profesional al Mediatorilor

(d) Calitatea de membru titular se dobandeste prin hotarare a Adunarii Generale care valideaza noi membrii dintre membrii asociati, la propunerea Consiliului Director.

(e) Incetarea calităţii de membru titular poate interveni:

– la cerere

– prin deces

– prin punere sub interdicţie

– prin pierderea definitivă a calităţii de mediator autorizat (cu exceptia membrilor de onoare, acestia fiind exceptati de la obligativitatea calitatii de mediator autorizat)

– prin pierderea temporara a calitatii de mediator autorizat activ

– prin suspendare temporară decisă de Consiliul director şi înmânată în scris respectivului membru, în cazul săvârşirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor asociatiei profesionale sau ale corpului profesional al Mediatorilor

(f) Excluderea membrilor asociati sau titulari este hotărâtă de Adunarea generală pentru fapte culpabile a caror gravitate justifică aceasta măsură.

Art. 6. – (a) Membrii Colegiului au obligatia de a achita o cotizatie de 10 RON / luna. Cotizatia ca membru se datoreaza incepand cu luna urmatoare fata de data de la care a dobandit calitatea de membru asociat.

(b) Neplata cotizatiei o perioada mai mare de un an de zile este considerata ca lipsa de interes fata de activitatea asociatiei si poate conduce la incetare a calitatii de membru al asociatiei.

(c) In caz de neplata a cotizatiei pe o perioada mai mare de un 1 an de zile, membrii vor fi notificati in scris. Analiza situatiei platii cotizatiilor se face anual, in perioada 1 ianuarie – 31 martie, raportat la situatia platii cotizatiilor datorate pana la 31 decembrie al anului anterior. Notificarea se face anual, iar neplata in termen de maxim 30 de zile de la notificare a sumelor restante se consemneaza in proces verbal. Consiliul director ia act de incetarea calitatii de membru al mediatorului care nu a achitat cotizatia si a fost notificat, conform procesului verbal.

(d) La cererea scrisa a unui membru, Consiliul director poate aproba esalonarea cotizatiei si a taxei de aderare restante.

(e) Membrii Colegiului au obligatia sa faca dovada ca au achitat o taxa de aderare de 200 RON, ca si contributie la patrimoniul asociatiei.

(f) In cazul in care cererea de aderare este depusa la Colegiu anterior dobandirii calitatii de mediator autorizat, in scopul inscrierii in Tabloul mediatorilor, iar cererea este aprobata de principiu de Consiliul director al asociatiei, taxa de aderare se datoreaza incepand cu data autorizarii ca mediator si poate fi platita in maxim 30 de zile de la primirea autorizatiei emisa de Consiliul de mediere.

(g) In cazul in care taxa de aderare a fost achitata iar ulterior cererea de autorizare este respinsa de Consiliul de mediere, taxa de aderare se restituie in maxim 30 de zile de la formularea unei cereri scrise in acest sens.

(h) Membri titulari ai Colegiului, nu sunt luati in calculul cvorumului si nu au drept de vot la Adunarea Generala, daca nu sunt cu cu cotizatia platita pana la 31 decembrie al anului premergator celui in care are loc adunare agenerala a membrilor.

(i) Membri titulari ai Colegiului, nu sunt luati in calculul cvorumului si nu au drept de vot la Adunarea Generala, daca nu fac dovada ca au achitat taxa de aderare.

Cap. III. Functionarea Colegiului

 Art. 7. – (a) Colegiul are următoarele organe de conducere:

– Adunarea generala

– Consiliul director

– Cenzorul

(b) Pentru buna functionare a colegiului, se instituie urmatoarele structuri functionale:

– Comitetul de onoare al colegiului

– Senatul Colegiului

– Comisia de etica

– Filialele/ sucursale/ reprezentante

– Manageri de proiect

– Director executiv

– Secretar/ asistent

Art. 8. – Adunarea Generala

(a) Adunarea generala a Colegiului este organismul de conducere al asociatiei profesionale si este alcatuit din totalitatea membrilor sai titulari cu drept de vot.

(c) Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara (uzual in primul semestru al anului calendaristic) sau în şedinţă extraordinară, la solicitarea Consiliului director sau la solicitarea a minim 25% din membrii titulari cu drept de vot, ori de cate ori este nevoie.

(d) Sedintele ordinare sunt convocate de catre Preşedinte, cu cel putin o luna de zile inainte de data stabilită, iar convocarea se face in scris şi se transmite către toti membrii, cu precizarea datei si orei stabilite pentru începerea şedinţei, a locului de desfasurare, precum si a ordinii de zi. Propunerile de modificare sau completare a ordinii de zi se primesc pana in a 20-a zi de la data convocarii.

(e) Sedintele extraordinare sunt convocate de catre Preşedinte cu respectarea aceloraşi condiţii ca cele stabilite pentru convocarea şedinţelor ordinare, la solicitarea motivata a Consiliului director sau a cel putin un sfert din membrii titulari cu drept de vot.

(f) Adunarea generala este legal intrunita daca la data sedintei se prezintă jumatate plus unu din membrii titulari cu drept de vot, direct sau prin mandat de reprezentare (in situatii exceptionale, motivate). Daca la prima convocare cvorumul nu este intrunit, data sedintei se reprogramează dupa cel puţin cincisprezece zile, comunicarea urmand sa se faca in aceleasi conditii. La cea de-a doua convocare cvorumul se considera intrunit, indiferent de numarul de participanti.

(g) Secretariatul Adunarii generale este asigurat de catre Consiliul director.

(h) Adunarea generală a membrilor titulari adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, luindu-se in calcul si mandatele de reprezentare, iar cvorumul se considera indeplinit prin prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membri titulari cu drept de vor ai asociatiei profesionale.

(i) In situaţii excepţionale stabilite prin decizie a Consiliului director, votul poate fi exprimat şi electronic.

Art. 9 – Consiliul Director

(a) Consiliul director este organismul de conducere şi administrare al Colegiului mediatorilor, care asigură punerea in executare a hotararilor Adunării Generale a membrilor.

(b) Consiliul Director este format din : Presedinte, Vicepresedinte, Secretar General, Trezorier şi 3 – 7 membri, aleşi de Adunarea generală a membrilor, pentru un mandat de 2 ani.

(c) Presedintele, Vicepresedintele, Secretarul General si Trezorierul se aleg prin vot  individual, iar membrii se aleg prin vot pe lista.

(d) Presedintele are dreptul de a exercita un singur mandat de 2 ani.

(e) Consiliul Director stabileste procedura de vot pentru fiecare Adunare  generala de alegeri, functie de  dezvoltarea organizatiei.

(f) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului director, iar vicepreşedintele este înlocuitorul de drept, în lipsa acestuia.

(g) Secretarul General coordoneaza activitatea organizatorica a Colegiului.

(h) Trezorierul coordoneaza managementul financiar al Colegiului.

(i) Consiliul director se întruneşte de regulă cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este necesar.

(j) Deciziile Consiliului director se adopta prin votul favorabil a minim doua treimi din membri acestuia prezenti la sedinta, direct sau prin mandat. Votul nefavorabil trebuie motivat. Boicotarea adoptarii de decizii prin absenteism repetat sau vot nefavorabil nemotivat conduce la convocarea Adunarii generale pentru a analiza situatia creata si a decide referitor la excluderea din Consiliu a persoanei responsabile pentru respectiva situatie.

(k) Membrii Consiliului director pot fi reprezentaţi prin mandat în şedinţele organismelor de conducere ale Colegiului. In situatii speciale acestia pot participa la sedinte prin  intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video- sau tele-conferinta).

(l) Membri Consiliului director nu pot fi renumerati pentru activitatea depusa in acest organism de conducere.

Art. 10. – (a) Comisia de Cenzori sau Cenzorul este organul de control financiar intern al Colegiului. Comisia de Cenzori sau Cenzorul sunt alesi de Adunarea Generala a membrilor Colegiului.

(b) Comisia de Cenzori sau Cenzorul au obligatia de a intocmi un Raport cel putin odata pe an, conform legislatiei financiar – contabile in vigoare.

Art. 11.Comitetul de onoare

(a) Comitetul de onoare este alcatuit din membri de onoare ai colegiului.

(b) Comitetul de onoare al Colegiului are rol de promovare a imaginii colegiului si de advocacy la nivel intern si international.

(c) Membri comitetului de onoare sunt invitati de drept la Adunarea generala a colegiului.

Art.12. Senatul

(a) Senatul Colegiului este alcatuit din membri fondatori si fostii presedinti ai asociatiei.

(b) Senatul este condus de un Presedinte si un Vicpresedinte, alesi din randul membrilor ce il compun.

(c) Senatul are rol consultativ si ia hotarari ce vizeaza abordarile strategice ale asociatiei.

(d) Membrii Senatului Colegiului se intrunesc semestrial sau ori de cate ori considera oportun.

Art. 13.Comisia de etica

(a) Comisia de etica a Colegiului se constituie in scopul  asigurarii unei atitudini etice si profesionale a membrilor  colegiului, in conformitate cu principiile si normele ce guverneaza  Colegiul

(b) Membrii Comisiei vor fi alesi din randul membrilor titulari cu drept de vot de catre Adunarea generala.

(c) In intervalul dintre Adunarile generale, membrii Comisiei de etica pot fi inlocuiti prin decizie a Consiliului director  pentru motive obiective bine intemeiate; aceste decizii  de inlocuire urmeaza sa fie validate/ invalidate in urmatoarea sedinta a Adunari generale.

Art. 14.Filiale/Sucursale/reprezentante

(a)  Prin decizia Comitetului Director, se pot infiinta filiale / sucursale /reprezentante.

(b) Filialele/ sucursalele/ reprezentantele sunt conduse de Consilii directoare de filiale/ sucursale/ reprezentante alese de membri structurii locale si validate de Consiliul director al Consiliului.

(c) Structura minima a unui Consiliul director de filiala/ sucursala/ reprezentanta este formata din Presedinte, vicepresedinte si secretar  de filiala/ sucursala/ reprezentanta.

(d) Presedintii de filiale / sucursale / reprezentante au calitatea de invitati permanenti la lucrarile ordinare ale consiliului director.

(e) Filialele/ sucursalele/ reprezentantele pot gestiona 80% din cuantumul cotizatiilor membrilor si alte resurse atrase in conditiile legii.

(f) Sucursala se poate infiinta la solicitarea unui grup de minim trei membri ai Colegiului. Alti membrii ai Colegiului din zona respectiva pot deveni membrii ai sucursalei ulterior, doar la cerere adresata individual Consiliului director al asociatiei.

(g) Sucursala nu are personalitate juridica distincta de cea a asociatiei, dar are organe de conducere proprii formate din presedinte, vicepresedinte si secretar, alesi pentru un mandat de un an care poate fi reinnoit prin votul membrilor Colegiului care au solicitat sa activeze in sucursala respectiva.

(h) Sucursala isi intocmeste propriul plan de activitati , pe care il supune aprobarii Consiliului director al Colegiului.

(i) Sucursala beneficieaza de alocarea de fonduri din veniturile generale ale Colegiului in cuantum de 70% din sumele obtinute din cotizatii si taxe de aderare incasate de la membrii asociatiei care aleg sa isi desfasoare activitatea in sucursala respectiva, fonduri incasate numai dupa data constituirii sucursalei. Sucursala se considera constituita incepand cu data aprobarii acesteia in Consiliul director al asociatiei.

(j) In situatia in care Sucursala poate sa atraga fonduri din surse externe, acestea vor fi aprobate de Consiliul director al Colegiului.

(k) Surcursala se poate transforma in Filiala cu personalitate juridica distincta doar dupa ce a inregistrat o activitate de minim trei ani de zile si face dovada indeplinirii unor criterii de performanta care vizeaza capacitatea organizatorica si respectarea eticii profesionale, precum si a principiilor enuntate in Statutul Colegiului mediatorilor. In cazul in care Sucursala se evidentieaza in activitate si dovedeste indeplinirea criteriilor de performanta, Consiliul director al Colegiului poate aproba motivat infiintarea anticipata a Filialei, respectiv mai devreme de indeplinirea termenului de trei ani.

(l) Actele in baza carora Filiala se constituie ca persoana juridica sunt aprobate de Consiliul director al Colegiului mediatorilor.

(m) Filiala datoreaza asociatiei mama Colegiul mediatorilor un procent de 20% din taxele de aderare si cotizatiile incasate de la proprii membri, cu titlul de contributie la sustinerea financiara a activitatii de reprezentare la nivel national si international a membrilor Colegiului mediatorilor.

Art. 15. Manageri de proiect

(a) Managementul colegiului se exercita in principal prin proiecte.

(b) Managerii de proiecte sunt validati de Consiliul director, pe baza de propuneri de proiecte cu structura standard, agreate de consiliul director.

(c) Managerii de proiecte au calitatea de invitati permanenti la lucrarile ordinare ale consiliului director.

(d) La nivelul Colegiului, pentru asigurarea maximizarii rezultatelor, se pot constitui departamente, comisii si/ sau grupuri de lucru pe domenii distincte de activitate, cu aprobarea Consiliului director.

(e) La constituirea comisiilor, comitetelor şi grupurilor de lucru se vor preciza în mod distinct cel puţin denumirea, scopul şi atribuţiile structurii, membrii şi rolul acestora în cadrul structurii.

Art. 16. – Director executiv

(a) Consiliul director poate aproba, functie de resurse, angajarea unui director executiv

(b) Organigrama si fisele posturilor se aproba de catre Consiliul director, la propunerea Presedintelui asociatiei.

Art. 17.Secretar/ asistent

(a) Consiliul director poate aproba, functie de resurse, angajarea unui secretar/ asistent al presedintelui.

(b) Fisa postului se proba de catre Consiliul director.

Cap. IV. – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 18. –Regulamentul Colegiului  este un document flexibil care se poate modifica si completa ulterior.

Art. 19. – Filialele/ sucursalele/ reprezentantele isi  pot elabora  propriul Regulament de Organizare si Functionare, tinand cont de prevederile regulamentului Colegiului, acesta urmand sa fie avizat de Consiliul director si validat de Adunarea generala a Consiliului.

Prezentul Regulament de functionare al Asociatiei COLEGIUL MEDIATORILOR a fost adoptat in Adunarea Generala din 11 ianuarie 2010, completat si modificat de

Adunarea Generala din 24 martie 2012 si ulterior completat si modificat de Adunarea Generala din 25 aprilie 2013.

 

 

Adauga un comentariu


Despre noi

Asociatia profesionala Colegiul Mediatorilor a luat fiinta in anul 2009, ca urmare a initiativei a noua mediatori autorizati, interesati sa se asocieze pentru a-si reprezenta mai bine interesele la nivel profesional mai mult…

Marca si operator de date

Marca: M 2012 00806

Infiintare si cont bancar

Asociatia profesională COLEGIUL MEDIATORILOR, cu sediul în Bucuresti, str. Stănileşti, nr. 4-6, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 153/12.01.2010, cod de înregistrare fiscala nr. 26470839.

Hotarare judecatoreasca pronuntata in 14.12.2009 in dosar nr. 43442/299/2009

IBAN: RO58 BTRL 0480 1205 R876 63XX, Banca Transilvania, Agenţia 1 Mai.

 

Colegiul Mediatorilor © 2017  Toate drepturile rezervate. Termeni de utlizare